Akutelle Shoujo Projekte
Akuma de Sourou
von Takanashi Mitsuba

Kootetsu no Hana
von Aya Kanno